All language subtitles for Štrafbat 11

af Afrikaans
sq Albanian
am Amharic
ar Arabic
hy Armenian
az Azerbaijani
eu Basque
be Belarusian
bn Bengali
bs Bosnian
bg Bulgarian
ca Catalan
ceb Cebuano
ny Chichewa
zh-CN Chinese (Simplified)
zh-TW Chinese (Traditional)
co Corsican
hr Croatian
cs Czech
da Danish
nl Dutch
en English
eo Esperanto
et Estonian
tl Filipino
fi Finnish
fr French
fy Frisian
gl Galician
ka Georgian
de German
el Greek
gu Gujarati
ht Haitian Creole
ha Hausa
haw Hawaiian
iw Hebrew
hi Hindi
hmn Hmong
hu Hungarian
is Icelandic
ig Igbo
id Indonesian
ga Irish
it Italian
ja Japanese
jw Javanese
kn Kannada
kk Kazakh
km Khmer
ko Korean
ku Kurdish (Kurmanji)
ky Kyrgyz
lo Lao
la Latin
lv Latvian
lt Lithuanian
lb Luxembourgish
mk Macedonian
mg Malagasy
ms Malay
ml Malayalam
mt Maltese
mi Maori
mr Marathi
mn Mongolian
my Myanmar (Burmese)
ne Nepali
no Norwegian
ps Pashto
fa Persian
pl Polish
pt Portuguese
pa Punjabi
ro Romanian Download
ru Russian
sm Samoan
gd Scots Gaelic
sr Serbian
st Sesotho
sn Shona
sd Sindhi
si Sinhala
sk Slovak
sl Slovenian
so Somali
es Spanish
su Sundanese
sw Swahili
sv Swedish
tg Tajik
ta Tamil
te Telugu
th Thai
tr Turkish
uk Ukrainian
ur Urdu
uz Uzbek
vi Vietnamese
cy Welsh
xh Xhosa
yi Yiddish
yo Yoruba
zu Zulu
or Odia (Oriya)
rw Kinyarwanda
tk Turkmen
tt Tatar
ug Uyghur
Would you like to inspect the original subtitles? These are the user uploaded subtitles that are being translated: 1 00:00:28,770 --> 00:00:35,070 KA�NJENI�KI BATALJON 2 00:02:28,771 --> 00:02:31,448 JEDANAESTA EPIZODA 3 00:02:35,633 --> 00:02:40,144 �ta misli�, Valerij, koji je pandur opasniji, dobar ili zao? 4 00:02:40,515 --> 00:02:43,347 Mislim da je dobar opasniji. 5 00:02:44,181 --> 00:02:49,320 Zao je zao. Od dobrog ne zna� �ta da o�ekuje�. 6 00:02:50,021 --> 00:02:54,871 Jedan dobar mi je obe�ao prekid postupka, ako priznam prestup. 7 00:02:55,298 --> 00:03:00,453 Priznao sam. I dospeo u �trafbat bez vremenskog roka. Prakti�no, dok ne poginem. 8 00:03:00,692 --> 00:03:05,480 - Eto ti ga dobar. - A �ta si uradio? - Prilikom osloba�anja Voronje�a, 9 00:03:05,743 --> 00:03:10,294 zarobili smo nema�ki �tabni auto. Bio sam tada komandir voda. 10 00:03:10,596 --> 00:03:14,229 U njemu smo na�li sanduk pun nakita. 11 00:03:14,932 --> 00:03:19,256 Prstenje, min�u�e, razne dragocenosti, narukvice... 12 00:03:19,832 --> 00:03:25,648 Nas trojica smo podelili to bogatstvo. �utali smo. Ali neko nas je video i prijavio. 13 00:03:26,346 --> 00:03:31,993 - To je cela pri�a. - Glupak! - I ja mislim da sam ispao ovan. 14 00:03:32,615 --> 00:03:40,926 Trebalo je da tvrdim svoje. Nije bilo dokaza. Bez nakita, nema ni prestupa. Ali, priznah. 15 00:03:41,956 --> 00:03:47,045 Da vidimo danas kako je mladi� na� krasni! 16 00:03:50,009 --> 00:03:52,709 - Boli li? - Ne. 17 00:03:53,399 --> 00:03:57,126 - Ovde? - Sve je u redu, dru�e doktore. 18 00:03:58,155 --> 00:04:03,965 �udom, presko�ilo te ovaj put. O�igledno ti neko baje. 19 00:04:05,221 --> 00:04:10,999 - Je li vam do sutra dovoljno vremena za opra�tanje? - Naravno, dru�e vojni doktore. 20 00:04:12,250 --> 00:04:15,748 Onda... po�nite da se opra�tate. 21 00:04:48,951 --> 00:04:53,463 - Kona�no zavr�ismo posao. - Tamo je Svetka sa lepim Jevrej�etom. 22 00:04:53,677 --> 00:04:58,188 - Kakvim Jevrej�etom? - Onim Savelijem. Kako be�e, Guterman? 23 00:04:58,382 --> 00:05:03,186 - Cukerman. To zna�i �e�erni �ovek. - Svetka se ludo zaljubila u njega. 24 00:05:03,389 --> 00:05:09,588 - On sutra odlazi, lekar mi je rekao. - �uj, pusti ih da preno�e u tvojoj sobi. 25 00:05:09,864 --> 00:05:14,246 - A gde �u ja? - Sa mnom. - Daj im ti svoju sobu. 26 00:05:14,460 --> 00:05:19,571 A �ta �u sa cimerkama? Do�i ti kod nas, strpe�emo se za jednu no�. 27 00:05:19,851 --> 00:05:25,453 Ubedila si me. A sad bih morala da uzmem �iste �priceve. Da nisu ve� po�eli... zna�? 28 00:05:25,716 --> 00:05:30,205 - Gde, na patosu? - Ako ima volje, mo�e i na drvetu! 29 00:05:33,148 --> 00:05:37,494 Golup�i�i! Cela bolnica zna da ste spavali zajedno. 30 00:05:37,757 --> 00:05:43,956 - A glumite stidljivost. Licemeri! - Ba� si zmija, Klavka! - Meni ka�e�? 31 00:05:44,627 --> 00:05:49,402 Li�no si me nagovorila da im oslobodim sobu, a sada sam zmija? 32 00:05:53,595 --> 00:05:57,407 Eh, Planinac, dobro si ga izudarao. 33 00:05:57,670 --> 00:06:03,644 - Iz inata sva�ta mo�e da se uradi. - Sam ga je dovukao, veruje� li? Sam! 34 00:06:04,077 --> 00:06:08,962 - Za�to si to uradio? - Sam si rekao da sam lo� jezik doveo. 35 00:06:09,365 --> 00:06:14,054 Sada sam ti doveo dobar. Pogledaj mu epolete! Treba mi orden. 36 00:06:14,243 --> 00:06:20,145 - Ti si neki divlji �ovek. Dobi�e� orden, ali i sud. - Sud mi ne treba, orden mi treba. 37 00:06:20,885 --> 00:06:25,784 Pa ti si ranjen, za�to �uti�? Idemo. Odvedite zarobljenika. 38 00:06:26,225 --> 00:06:27,973 Kre�i! 39 00:06:35,269 --> 00:06:39,558 Sutra �e� oti�i i nikada se vi�e ne�emo videti. 40 00:06:40,250 --> 00:06:45,931 - Ako ne poginem, sigurno �emo se videti. - Moli�u se Bogu da ne pogine�. 41 00:06:46,875 --> 00:06:49,455 Veruje� u Boga? 42 00:06:49,682 --> 00:06:54,099 Svi ljudi veruju u Boga, �ak i oni �to misle da ne veruju. 43 00:06:54,837 --> 00:06:59,031 Ne shvatam. Veruju, �ak i ako ne veruju. 44 00:06:59,694 --> 00:07:02,530 Moja baba je tako govorila. 45 00:07:04,980 --> 00:07:06,690 Zna�... 46 00:07:07,082 --> 00:07:13,018 �ini mi se da ne�u vi�e nikada mo�i da se zaljubim... ako ti pogine�. 47 00:07:18,861 --> 00:07:25,002 - Ne vra�aj se vi�e ovamo. - Potrudi�u se. - Iz ka�njeni�ke jedinice? - Tako je. 48 00:07:27,048 --> 00:07:33,863 - Ne li�i�. Mnogo vas zlostavljaju tamo. - Ne zlostavljaju. Za�to? Ratujemo kao svi. 49 00:07:34,320 --> 00:07:41,921 - Krvlju se iskupljujemo. - Dobro, idi. Sre�no! - Tako�e. 50 00:07:46,525 --> 00:07:51,933 - Za�to �uti�, Sveta? - �ta da ka�em? Odlazi�. 51 00:07:53,047 --> 00:07:57,394 Odmah �u ti pisati. I stalno �u da ti pi�em. 52 00:07:58,085 --> 00:08:00,830 - Slu�a�? - Slu�am. 53 00:08:02,420 --> 00:08:04,647 Pogledaj me! 54 00:08:10,574 --> 00:08:15,449 - Ne mo�e� se odjednom naljubiti do smrti. - Ostani, spremite svadbu! 55 00:08:55,025 --> 00:08:57,939 Vidi! Cukerman! 56 00:08:59,091 --> 00:09:04,674 - Pojavio si se. Gde su te �avoli odneli? - Le�ao sam u bolnici. Gde je kombat? 57 00:09:04,865 --> 00:09:09,642 U svom bunkeru. Sedi i �udom se �udi gde je Savka Cukerman nestao. 58 00:09:19,311 --> 00:09:23,887 Zdravlje �elim, dru�e kombat. Stigao sam posle le�enja u bolnici. 59 00:09:24,151 --> 00:09:29,235 - Savelij, majke mi! Nema ga-ima ga! - Ve� smo te upisali u neprijatelje naroda. 60 00:09:29,499 --> 00:09:36,195 Dobro do�ao, Cukermane! Idi sad na polo�aj. Dole, kod reke, na�i �e�. Popri�a�emo posle. 61 00:09:36,423 --> 00:09:39,143 Razumem, dru�e kombat! 62 00:09:41,492 --> 00:09:43,620 Idi, idi... 63 00:10:38,643 --> 00:10:42,191 Eh, �ao mi je, �avo da ga nosi! 64 00:10:42,906 --> 00:10:48,053 �ega ti je �ao, bludni sine moj? Nekorisno pro�erdanih godina? 65 00:10:48,620 --> 00:10:51,408 Skladi�ta mi je �ao! 66 00:10:51,685 --> 00:10:59,620 Eh, da mo�emo da skoknemo do tamo. Jamajski rum, vir�le, duvan... 67 00:11:00,520 --> 00:11:04,238 Kakvo je govedo bio taj major Har�enko! 68 00:11:04,401 --> 00:11:08,704 Pusti ljude da spavaju! Ili �u ti razbiti tu gitaru. 69 00:11:09,028 --> 00:11:13,627 U redu, gra�ani, koncert je zavr�en. 70 00:11:24,910 --> 00:11:27,978 Petrovi�... Hej, Petrovi�! 71 00:11:30,190 --> 00:11:32,200 �ta ho�e�? 72 00:11:32,585 --> 00:11:36,316 �ta ti misli�, ima li �avola na nebu? 73 00:11:37,701 --> 00:11:42,046 Na zemlji ih ima. Prvi me�u njima si ti. 74 00:11:43,646 --> 00:11:48,053 Ne, ja nisam �avo. Ja sam dobar. Samo volim da kradem. 75 00:11:48,347 --> 00:11:54,725 Sigurno mi je neki predak bio Ciganin. Kada vidim zlato, ruka mi se sama pru�i. 76 00:11:56,036 --> 00:12:01,355 Petrovi�u, �uj... Kombat ga jo� uvek nema? 77 00:12:01,935 --> 00:12:06,862 Srce mi govori da ne�e do�i iz divizije sa lepim vestima. 78 00:12:07,195 --> 00:12:11,195 �to je ve�i na�elnik, ve�e podlosti o�ekuj! 79 00:12:11,459 --> 00:12:16,096 - Ho�e� li da u�uti� ve� jednom? - Kraj, Petrovi�u. Kraj, spavam! 80 00:12:19,258 --> 00:12:23,726 Epolete potpukovnika i orden Crvene zastave. 81 00:12:24,061 --> 00:12:30,973 Ne ka�em to ja, komandant fronta je to rekao. Komandant armije je poru�io da ti prenesem. 82 00:12:31,467 --> 00:12:36,346 Kolike snage �e mi biti pridodate? - Tri bataljona pe�adije, dva diviziona 83 00:12:36,602 --> 00:12:39,439 protivtenkovskih topova. 84 00:12:40,041 --> 00:12:44,165 Ne�emo se odr�ati na drugoj obali, izginu�emo. 85 00:12:44,410 --> 00:12:47,223 Izginite, ali se odr�ite! 86 00:12:48,972 --> 00:12:56,006 - Koliko dugo treba ginuti? - Jedan dan. Onda �e otpo�eti prebacivanje snaga armije. 87 00:12:56,570 --> 00:13:01,386 Ne�emo se odr�ati. Prvo �e, jo� na na�oj obali, da nas zdrobi artiljerija. 88 00:13:01,621 --> 00:13:07,451 Onda �e polovina da strada za vreme desanta. Potopi�e nam topove, a ono �to preostane 89 00:13:07,763 --> 00:13:13,511 bi�e uni�teno na obali za par sati. - Pre forsiranja bi�e artiljerijska priprema. 90 00:13:13,760 --> 00:13:16,633 Prvo �emo zdrobiti mi njih. 91 00:13:16,896 --> 00:13:21,826 Artpriprema je, naravno, dobra stvar, ali oni imaju dve linije artiljerije. 92 00:13:22,021 --> 00:13:27,330 Pome��e nas nazad u reku kao mrve sa stola. Ne treba biti vidovit, to je o�igldno. 93 00:13:28,681 --> 00:13:34,000 Se�am se kada si poveo bataljon u napad preko minskog polja. I preveo ga! 94 00:13:35,126 --> 00:13:37,972 I zauzeo liniju odbrane. 95 00:13:38,348 --> 00:13:42,785 Na tom minskom polju je ostalo vi�e od polovine bataljona. 96 00:13:43,097 --> 00:13:49,225 Rat se vodi, Tverdohlebov. Ko tada jo�... broji �rtve? 97 00:13:51,792 --> 00:13:56,179 Nemci su pola Rusije zauzeli. Ljudi ne �ale svoje �ivote. 98 00:13:56,442 --> 00:14:02,093 Ljudi ne �ale. To je njihovo sveto pravo. Ali mi moramo da ih �alimo! 99 00:14:02,466 --> 00:14:06,843 Ljudi nisu �ibice, pa da ih tek tako pustimo da izgore. 100 00:14:07,107 --> 00:14:15,985 - Osta�emo bez vojnika, zar �e generali da juri�aju? - Pusti taj apstraktni humanizam! 101 00:14:16,284 --> 00:14:21,549 Vidi� li ti njega? Njemu je �ao, a nama nije! Humanista prokleti! 102 00:14:21,892 --> 00:14:29,620 - Zbog takvih humanista smo se i povla�ili do Volge. - Nije zbog njih, dobro to zna�. 103 00:14:30,257 --> 00:14:34,961 Po�teno ka�i: Odbijam da komandujem desantom! 104 00:14:35,879 --> 00:14:40,287 - Da, ja to ka�em, a Vi mene na sud. - Podrazumeva se. 105 00:14:40,490 --> 00:14:47,686 A �ta si mislio, da �u te milovati po glavi? Komandarm ti je li�no ukazao poverenje! 106 00:14:49,764 --> 00:14:54,881 Nisi u takvoj situaciji, Vasilije Stepanovi�u, da isti�e� svoje mi�ljenje. 107 00:14:55,369 --> 00:14:59,572 Jo� uvek si ka�njenik. �to �e re�i, osu�enik. 108 00:14:59,946 --> 00:15:02,694 Na izdr�avanju kazne. 109 00:15:03,977 --> 00:15:07,704 I jo� nam svoje principe gura pod nos. 110 00:15:09,236 --> 00:15:16,144 - Uzmi ovo. - �ta je to? - Nare�enje za napad. Okupi i povedi svoj bataljon. 111 00:15:16,505 --> 00:15:20,883 - Zauzmi novi polo�aj. - Sre�no, Vasilije Stepanovi�u. 112 00:15:24,645 --> 00:15:27,323 �ta je ovo, kombat? 113 00:15:28,160 --> 00:15:32,478 - Ministarsko sledovanje. Tovari. - Nastupamo, zna�i? 114 00:15:32,641 --> 00:15:35,677 Bar �emo popiti ovu smrtonosnu! 115 00:15:38,392 --> 00:15:41,361 Ipak je trebalo da mu ka�emo. 116 00:15:41,624 --> 00:15:46,438 - �ta da mu ka�emo? - Da je zauzimanje mostobrana samo odvla�e�i manevar. 117 00:15:46,689 --> 00:15:49,732 A glavni udar je 30 Km severno. 118 00:15:49,958 --> 00:15:53,579 Za�to? I kako se to govori? 119 00:15:54,116 --> 00:16:01,262 Dragi Vasilije Stepanovi�u, �aljemo tebe i tvoje ka�njenike u boj kao topovsko meso. 120 00:16:01,599 --> 00:16:07,736 Svi �ete izginuti, �anse nikakve nemate. A stvarni napad �e biti na drugom mestu. 121 00:16:08,012 --> 00:16:13,659 - Svejedno, ne bi odbio. - Naravno. Iza�ao bi napolje i pucao sebi u glavu. 122 00:16:14,109 --> 00:16:18,632 Ne mislim tako. Toliko je ve� toga istrpeo. 123 00:16:18,978 --> 00:16:24,678 Hrabar �ovek, izdr�ljiv. Ovako ispada da obmanjujemo ka�njenike. 124 00:16:24,975 --> 00:16:27,877 Dosta! Diskusija je zavr�ena. 125 00:16:28,517 --> 00:16:32,999 Jedan humanista mi je dovoljan. Odakle samo do�oste takvi? 126 00:16:33,279 --> 00:16:36,341 Odakle ceo narod, odatle i mi. 127 00:16:43,290 --> 00:16:46,263 Hajde, Tverdohlebov, preuzmi. 128 00:17:21,025 --> 00:17:27,538 - Kako se zove�? - Timofej Cigankov. Biv�i poru�nik, komandir voda u 319. puku. 129 00:17:27,792 --> 00:17:31,779 - �ta si uradio? - Tako... ni�ta naro�ito. 130 00:17:32,042 --> 00:17:37,597 - Za ni�ta naro�ito se ne dolazi u �trafbat. - Igrao sam karte sa komandirom �ete. 131 00:17:38,037 --> 00:17:43,772 Do�lo je do grubih re�i i sva�e. Onda je napri�ao specodeljenju gomilu la�i. 132 00:17:44,163 --> 00:17:49,733 Da sam pijanica, antisovjetski elemenat, da kradem sledovanje vojnicima. 133 00:17:50,017 --> 00:17:55,841 - Tamo su mu poverovali i poslali me na sud. - Nevina ovca, zna�i? - Za�to nevina? 134 00:17:56,133 --> 00:18:01,621 - Igrao sam karte, potukao se. �to jeste, jeste! - Sa takvima ne vredi razgovarati. 135 00:18:01,852 --> 00:18:07,421 Ubiju �oveka i smatraju se nevinim. Svi ste nevini. Svi ste gre�kom ovde. Svi ste an�eli. 136 00:18:07,674 --> 00:18:10,687 Uskoro �e vam i krilca porasti. 137 00:18:12,792 --> 00:18:18,348 Pa�nja, ka�njenici! Ovo je va� novi komandant: Tverdohlebov Vasilij Stepanovi�. 138 00:18:18,611 --> 00:18:23,186 Komandant ka�njeni�ke brigade. Izvr�avajte sva njegova nare�enja. 139 00:18:23,476 --> 00:18:27,828 Za neposlu�nost, streljanje, za kukavi�luk, streljanje, 140 00:18:28,113 --> 00:18:33,859 za neizvr�enje borbenog zadatka, streljanje. - Upla�i�ete ih, gra�anine potpukovni�e. 141 00:18:34,198 --> 00:18:37,248 Govorite Vi, gra�anine kombrig. 142 00:18:38,418 --> 00:18:42,794 Pravi�emo splavove. Od dva reda balvana. 143 00:18:43,091 --> 00:18:47,233 Da bi izdr�ali ljude i topove. Tamo su testere i sekire. 144 00:18:47,952 --> 00:18:52,041 I�i �ete u �umu. Mora�e ozbiljno da se radi. 145 00:18:52,543 --> 00:18:55,222 Na posao, ljudi! 146 00:19:02,545 --> 00:19:07,923 - Za dva dana splavovi moraju biti spremni. - Bi�e. �ta bi drugo mogli da radimo? 147 00:19:08,299 --> 00:19:13,101 - Za svaku gre�ku nas �eka streljanje. - Ne pri�aj gluposti, Tverdohlebov. 148 00:19:13,321 --> 00:19:17,289 Jo� ne zna� kakvo ti je poverenje ukazano? 149 00:19:17,685 --> 00:19:21,866 �ta tu ima da se zna? Posao treba da se obavi. 150 00:19:28,398 --> 00:19:30,086 �uvaj! 151 00:19:36,495 --> 00:19:38,185 �uvaj! 152 00:20:31,352 --> 00:20:35,233 �irina nije velika. Sto metara, najvi�e. 153 00:20:36,109 --> 00:20:43,029 Nije problem �irina, nego dubina. Na sredini je duboko. Ja no�u plivam. 154 00:20:43,913 --> 00:20:51,024 - Po ovoj hladno�i? - �ovek sa opremom, pu�kom, bombama, odmah �e potonuti. 155 00:20:51,281 --> 00:20:55,113 - A topovi? - O njima i da ne govorimo. 156 00:20:55,317 --> 00:21:00,797 - Za plivanje je mnogo daleko. - Daleko ili ne, tek mnogi �e se udaviti. 157 00:21:01,314 --> 00:21:04,113 O�i se pla�e, ali ruke ne. 158 00:21:04,929 --> 00:21:09,797 Voleo bih da znam, koliko �e nas ostati posle zauzimanja mostobrana? 159 00:21:10,239 --> 00:21:13,157 Zauzmimo ga, pa �emo saznati. 160 00:21:13,778 --> 00:21:18,096 - Bojim se da ne�emo saznati. - Za�to �ive sahranjuje�? 161 00:21:18,313 --> 00:21:23,608 Zadr�ah se duga�ko me�u �ivima. Koliko je nas politi�kih bilo u po�etku? 162 00:21:24,138 --> 00:21:28,586 Vi�e nego vas kriminalaca. Skoro koliko i armijskih. 163 00:21:29,549 --> 00:21:35,445 Mo�e� nas sada izbrojati na prste. A vas je i dalje gomila. 164 00:21:36,639 --> 00:21:40,677 To je zato �to mi ratujemo, ali se i pazimo. 165 00:21:41,530 --> 00:21:44,839 A vi svi �urite da se �rtvujete. 166 00:21:45,069 --> 00:21:51,760 To je ta�no. Navikli smo tako u gra�anskom ratu. Celog veka sa naganom u ruci. 167 00:21:52,009 --> 00:21:56,934 Da, da. Lenjin u glavi, metak u grudima, i sve je u redu. 168 00:21:57,844 --> 00:22:02,631 - Ali ovo je druga�iji rat. Sada je va�no ostati �iv. - Ne sla�em se. 169 00:22:03,195 --> 00:22:06,831 Ima trenutaka kada o tome ne misli�. 170 00:22:07,122 --> 00:22:13,403 Kada na prvom mestu nije tvoj �ivot, ve� ideja zbog koje i �ivi�. 171 00:22:13,829 --> 00:22:18,268 Eh, politi�ki! Ni�ta kod vas nije kao kod normalnih ljudi. 172 00:22:18,492 --> 00:22:21,174 Krenimo na posao. 173 00:22:31,305 --> 00:22:34,902 Ne pali vatru! Pazi na maskiranje! 174 00:22:35,653 --> 00:22:38,606 Da nas ne primete iz vazduha! 175 00:22:44,793 --> 00:22:47,560 Ko je komandant brigade? 176 00:22:48,065 --> 00:22:51,267 Ja sam. Je li to artiljerija? 177 00:22:51,630 --> 00:22:54,533 Ona! Kapetan Voroncov. 178 00:22:54,902 --> 00:23:00,268 - Koliko topova? - Dvadeset jedan, 45-ice. Ja komandujem. Ako zauzmemo mostobran, 179 00:23:00,509 --> 00:23:03,567 unapredi�e me, ka�u, u majora. 180 00:23:03,961 --> 00:23:09,268 - Za�to tako malo, trebalo bi u generala. - Nisam protiv, mo�e odmah i u generala. 181 00:23:09,638 --> 00:23:14,617 - Pogledao sam splavove. Ho�e li izdr�ati topove? - Moraju da izdr�e. 182 00:23:14,882 --> 00:23:18,966 Sedi, mozgamo kako da sutra otpo�nemo napad. 183 00:23:20,860 --> 00:23:24,716 Dvadeset jedan... 45 milimetara... 184 00:23:34,655 --> 00:23:38,898 O�e Mihajlo, je li taj tvoj krst stvarno od zlata? 185 00:23:39,880 --> 00:23:45,250 - Ne, od platine je. - Kako? Pa platine je bela. 186 00:23:46,630 --> 00:23:55,457 - Kada zna�, za�to glupa pitanja postavlja�? - Tako, zanima me. Zna�i, zlatan je. 187 00:23:56,457 --> 00:24:01,007 Ne budi glup. Nije stvar u zlatu, ve� u veri. 188 00:24:02,699 --> 00:24:04,738 Ne shvata�? 189 00:24:04,989 --> 00:24:10,971 Shvatam, shvatam. Ka�u, sa svetim ocem govoriti, isto je �to i sir�e piti. 190 00:24:17,337 --> 00:24:20,957 Blagoslovi me, o�e. Olak�aj mi du�i. 191 00:24:21,241 --> 00:24:27,459 - Ti nisi vernik. - Oni koji ne veruju, nemaju pravo da mole za blagoslov? 192 00:24:31,674 --> 00:24:33,325 Mo�e. 193 00:24:35,772 --> 00:24:38,631 Za vas, vojnike, sve mo�e. 194 00:24:42,712 --> 00:24:46,444 U ime Oca, i Sina, i Svetoga Duha. Amin! 195 00:24:52,872 --> 00:24:57,430 Idi s Bogom, sine moj, ne boj se ni�ega. Gospod je sa tobom. 196 00:25:11,781 --> 00:25:14,489 Blagoslovite i mene. 197 00:25:18,674 --> 00:25:25,015 Gospod i Bogorodica �e te blagosloviti. U ime Oca, i Sina, i Svetog Duha. Amin! 198 00:25:39,647 --> 00:25:43,103 Idi, kombat. Ni�ega se ne boj. 199 00:25:55,038 --> 00:25:58,786 U ime Oca, i Sina, i Svetoga Duha. Amin! 200 00:26:00,050 --> 00:26:04,496 - U ime Oca, i Sina, i Svetoga... - Mo�e li Jevrejin, o�e? 201 00:26:05,026 --> 00:26:10,978 Svi ljudi su Bo�ja deca, sine moj. U ime Oca, i Sina, i Svetoga Duha. Amin! 202 00:26:11,410 --> 00:26:16,286 Mnogo dece, i pravoslavnih i muslimana i drugih veroispovesti. 203 00:26:16,646 --> 00:26:24,530 U ime Oca, i Sina, i Svetoga Duha. Amin! Zajedno vr�imo sveto delo. Branimo Rusiju. 204 00:26:24,862 --> 00:26:31,014 U ime Oca, i Sina, i Svetoga Duha. Amin! Bo�ja majka �e te sresti kao sina. 205 00:26:32,139 --> 00:26:35,988 U ime Oca, i Sina, i Svetoga Duha. Amin! 206 00:26:41,415 --> 00:26:45,914 - A vi, momci? - Mi smo muslimani, nama daj mulu! 207 00:26:46,349 --> 00:26:52,874 - Nemamo mulu. Kako ti je ruka? - Ruka je dobro, mulu nam daj. - Nemam. 208 00:26:55,418 --> 00:26:58,095 Dru�e komandire! 209 00:26:58,962 --> 00:27:06,784 - Ja ne umem da plivam, udavi�u se odmah. - Uop�te ne ume�? - Uop�te. Potonu�u odmah. 210 00:27:08,688 --> 00:27:13,412 �vrsto se dr�i! Konopcem se prive�i za splav! Sti�i �e� do obale. 211 00:27:14,221 --> 00:27:18,313 - Konopcem? - Da, ne�e� se udaviti. 212 00:27:22,922 --> 00:27:25,138 Udavi�u se odmah. 213 00:27:35,063 --> 00:27:40,785 Kuligenov mi se po�alio. Ne ume da pliva. Pomislio sam, koliko jo� na�ih boraca ne ume? 214 00:27:41,025 --> 00:27:43,783 Nismo ih �ak ni pitali. 215 00:27:45,920 --> 00:27:52,781 Sada vi�e nemamo vremena da ih pitamo. �ta vredi ako sazna� da 300 ne zna da pliva? 216 00:27:53,144 --> 00:27:57,793 - Ostavi�e� ih na ovoj obali? - Pusti�e� da se svi podave? 217 00:28:00,410 --> 00:28:05,922 Neko �e isplivati. �to me mu�i�? Du�u mi kida�! 218 00:28:06,671 --> 00:28:11,258 Misli� da o tome nisam razmi�ljao? �ta ja tu mogu da uradim? 219 00:28:43,917 --> 00:28:48,356 Zavr�ili su petnaest minuta ranije, gadovi. Krenimo. 220 00:28:54,191 --> 00:28:56,947 Idemo, momci. Napred! 221 00:30:00,807 --> 00:30:05,175 Hajde, ljudi, ne stojte, napred, na splavove, napred! 222 00:30:06,825 --> 00:30:10,220 Br�e! Br�e, kome ja govorim? 223 00:30:10,438 --> 00:30:15,152 Napred, pasji sinovi, �ivlje! 224 00:30:15,490 --> 00:30:19,614 Br�e, bra�o! Za�to ti stoji� kao panj? 225 00:30:19,925 --> 00:30:23,557 Smesta napred! Kre�i! 226 00:30:30,428 --> 00:30:36,186 A �ta ti radi� tu, morski orlu? Svi su tamo, a ti tu. Za�to? 227 00:30:38,041 --> 00:30:42,368 - I��a�io sam nogu. - Nene pravi� budalom, seme pasje! 228 00:30:42,552 --> 00:30:47,570 Takvu gnjidu odmah poznam. Na savesti ti jo� le�i ona devojka. 229 00:30:48,010 --> 00:30:53,367 Ili si ve� zaboravio? I kako si Savku Cukermana hteo da ubije�, i to si zaboravio? 230 00:30:53,608 --> 00:30:59,825 - Ne pamti� vi�e ni da si Har�enku rekao za skladi�te? - A ti doka�i, doka�i! 231 00:31:01,459 --> 00:31:05,889 Moram da idem u bolnicu. Noga mi je povre�ena, razume�? 232 00:31:06,124 --> 00:31:12,664 Ne treba ti bolnica. Ja �u li�no da te izle�im. Vreme je da plati� ra�un, kurvo! 233 00:31:30,284 --> 00:31:32,736 Napred, momci! 234 00:31:33,841 --> 00:31:35,629 Napred! 235 00:31:36,201 --> 00:31:37,944 Ura! 236 00:33:22,815 --> 00:33:27,117 Uspelo im je da zauzmu mostobrtan na ovom sektoru fronta. 237 00:33:28,357 --> 00:33:32,926 Bez obzira na velike gubitke, mostobran poprima opasne razmere. 238 00:33:34,752 --> 00:33:39,124 Uveren sam da je ovo po�etak velike ruske ofanzive. 239 00:33:39,710 --> 00:33:46,555 Odavde mogu prodreti u pozadinu na�e vojne grupacije. Tada je celi front u opasnosti. 240 00:33:47,011 --> 00:33:52,107 Neophodno je odmah o tome izvestiti komandanta grupe armija, gospodine generale. 241 00:33:52,395 --> 00:33:56,699 Pre svega, ne dati im mogu�nost da pro�ire mostobran. 242 00:33:56,909 --> 00:34:04,599 Drugo, odbaciti ih nazad u reku. Bi�e vam pridodat tenkovski puk. To je rezerva fronta. 243 00:34:04,881 --> 00:34:09,694 Artiljerija neka dejstvuje iz svih cevi. Napadajte i odbacite ih u reku. 244 00:34:12,497 --> 00:34:15,316 Po glavnom, ni�an �est. 245 00:34:16,246 --> 00:34:19,110 Preticanje, polovina figure. 246 00:34:19,771 --> 00:34:21,549 Pali! 247 00:35:14,312 --> 00:35:19,063 Brigada ka�njenika je zauzela mostobran. Nemci neprestano napadaju. 248 00:35:19,476 --> 00:35:25,520 Prikupili su zna�ajne snage. Tenkovski napadi traju skoro celog dana. 249 00:35:28,345 --> 00:35:30,991 Za sada se dr�e. 250 00:35:31,504 --> 00:35:35,848 O gubicima nisu izvestili, ali sam siguran da su veliki. 251 00:35:39,607 --> 00:35:43,339 Da nije za�aran, nikako da ga pogodim! 252 00:35:46,582 --> 00:35:48,909 �ta to radi�? 253 00:36:00,513 --> 00:36:05,191 - Hajde za njim. - Idi ti , ako ti se gine. 254 00:36:06,275 --> 00:36:10,036 Kre�i za njim, pseto, ili �u te ubiti! 255 00:36:12,950 --> 00:36:15,589 Idi, brate, idi. 256 00:36:37,929 --> 00:36:40,579 Uh, mamicu ti... 257 00:36:53,870 --> 00:36:56,639 Dronski, jesi li �iv? 258 00:36:59,585 --> 00:37:03,874 Hajde, uhvati se za mene, izvu�i �u te polako. 259 00:37:05,014 --> 00:37:11,859 - Ne treba. - Kako, ne treba? Ne budi glup, Dronski! - Umirem, Serjo�a. 260 00:37:34,254 --> 00:37:38,280 Ta�no gde treba! Ugu�ili se u dimu, dabogda! 261 00:37:41,216 --> 00:37:43,966 Pacovi! Be�ite, je li? 262 00:37:50,026 --> 00:37:55,663 Granate su pri kraju, gubici su veliki. Ne�emo izdr�ati do mraka. 263 00:37:57,310 --> 00:38:01,096 Gde su glavne snage, za�to ne nastupaju? 264 00:38:01,821 --> 00:38:04,774 Do mraka �e nas sve uni�titi! 265 00:38:05,038 --> 00:38:07,838 Molim? Ne �ujem. 266 00:38:09,337 --> 00:38:12,992 Ja mrtve ne brojim, ja brojim �ive! 267 00:38:13,255 --> 00:38:17,164 Napusti� li mostobran, ubi�u te svojeru�no! 268 00:38:17,421 --> 00:38:19,960 Jesi li �uo, kombrig? 269 00:38:20,435 --> 00:38:27,011 Propadne li ofanziva tvojom krivicom, leti� pravo na Kolimu! Do kraja �ivota! 270 00:38:27,738 --> 00:38:30,569 Ostani tamo do poslednjeg! 271 00:38:31,196 --> 00:38:33,825 �uje�? Za�to �uti�? 272 00:38:34,626 --> 00:38:36,879 Prekid veze! 273 00:38:37,096 --> 00:38:38,820 Gavrilov! 274 00:38:40,422 --> 00:38:47,568 - Po�alji vezistu da uspostavi vezu sa Tverdohlebovim. Po�i i ti. - Sve do reke? 275 00:38:47,789 --> 00:38:53,616 Do reke. Ako je potrebno, i na drugu obalu! �ta je, odjednom si napunio ga�e? 276 00:38:54,004 --> 00:38:58,490 - A ljudi koji ginu tamo? - Razumem, uspostaviti vezu. 277 00:38:58,737 --> 00:39:04,936 Navikli da u �tabovima greju zadnjice, ne mo�e� da ih natera� u prvu liniju. 278 00:39:05,166 --> 00:39:11,181 - Da im po�aljemo bataljon iz puka Biljanova? - Puk Biljanova za dva sata, u punom sastavu, 279 00:39:11,382 --> 00:39:18,137 mora biti u zoni napada. �etu vi�ka nemam, sve snage su tamo. 280 00:39:18,656 --> 00:39:21,374 Ni suvi�ni vod nemam! 281 00:39:27,310 --> 00:39:31,642 O�ekivali smo na ovom sektoru napad Rusa jakim snagama. 282 00:39:31,907 --> 00:39:36,660 Izvi�a�i, me�utim, izve�tavaju da tamo nema ve�ih vojnih snaga. 283 00:39:36,948 --> 00:39:42,740 Izuzev nekoliko bataljona na mostobranu, drugih jedinica nema, ni tehnike ni pe�adije. 284 00:39:45,235 --> 00:39:50,142 Smatrate da Rusi blefiraju? Da je ovaj mostobran samo odvla�e�i manevar? 285 00:39:52,762 --> 00:39:57,958 To je ve� sasvim o�igledno. Napa��e na nekom drugom mestu. 286 00:39:58,798 --> 00:40:04,044 A mi smo tamo poslali diviziju pe�adije i tenkove. I oni su skoro desetkovani. 287 00:40:10,268 --> 00:40:14,513 Nanesite po mostobranu masivni artiljerijski udar. 288 00:40:16,825 --> 00:40:21,700 Posle toga prenesite vatru u dubinu od 15 kilometara. Za svaki slu�aj. 289 00:40:24,168 --> 00:40:28,203 Sla�em se sa Vama. Ovo je odvla�e�i manevar. 290 00:40:31,098 --> 00:40:35,376 Bacili su vi�e od hiljadu vojnika u sigurnu smrt. 291 00:40:40,284 --> 00:40:44,380 Velikodu�nost Rusa stvarno izaziva ushi�enje. 292 00:40:45,457 --> 00:40:47,583 Ili strah. 293 00:40:51,734 --> 00:40:55,566 Da je Nema�ka imala toliko vojnika, 294 00:40:58,440 --> 00:41:03,071 ni tada ih, mislim, ne bismo tako olako tro�ili. 295 00:41:28,062 --> 00:41:30,669 �avoli prokleti! 296 00:41:32,109 --> 00:41:34,865 Grob �ete ovde na�i! 297 00:41:35,111 --> 00:41:39,214 Svi u grob, �avoli! 298 00:41:39,673 --> 00:41:42,297 Oprosti, Gospode. 299 00:41:45,691 --> 00:41:48,373 Gospode Isuse... 300 00:41:48,736 --> 00:41:50,491 Gospode! 301 00:41:54,155 --> 00:41:58,807 Gospode Isuse... Sveta Majko Bo�ija! 302 00:42:00,389 --> 00:42:03,097 Hvala Tebi, Gospode. 303 00:42:04,347 --> 00:42:08,057 Spasi, Gospode. Oprosti nama gre�nima. 304 00:42:11,857 --> 00:42:13,618 Gospode... 305 00:43:28,168 --> 00:43:33,745 Glimov, �uj Glimov! Sve smo izdr�ali. 306 00:43:36,075 --> 00:43:38,621 Gospode Isuse... 307 00:43:39,124 --> 00:43:42,786 Primi s mirom du�e pravednih. 308 00:43:43,575 --> 00:43:46,849 Primi svetu vojsku, 309 00:43:47,336 --> 00:43:50,909 branilaca Ruske zemlje. 310 00:45:17,838 --> 00:45:20,638 Srpski titl: tplc 311 00:45:23,839 --> 00:45:28,588 RATNI SPISAK KA�NJENI�KIH JEDINICA CRVENE ARMIJE 1942-1945. GODINE 312 00:45:29,089 --> 00:45:31,689 KA�NJENI�KI BATALJONI 313 00:46:37,690 --> 00:46:40,190 KA�NJENI�KE �ETE 314 00:47:39,359 --> 00:47:44,373 UKUPNO 1049 �ETA 315 00:47:46,003 --> 00:47:50,189 KRAJ 29306

Can't find what you're looking for?
Get subtitles in any language from opensubtitles.com, and translate them here.