All language subtitles for Štrafbat 06

af Afrikaans
sq Albanian
am Amharic
ar Arabic
hy Armenian
az Azerbaijani
eu Basque
be Belarusian
bn Bengali
bs Bosnian
bg Bulgarian
ca Catalan
ceb Cebuano
ny Chichewa
zh-CN Chinese (Simplified)
zh-TW Chinese (Traditional)
co Corsican
hr Croatian
cs Czech
da Danish
nl Dutch
en English
eo Esperanto
et Estonian
tl Filipino
fi Finnish
fr French
fy Frisian
gl Galician
ka Georgian
de German
el Greek
gu Gujarati
ht Haitian Creole
ha Hausa
haw Hawaiian
iw Hebrew
hi Hindi
hmn Hmong
hu Hungarian
is Icelandic
ig Igbo
id Indonesian
ga Irish
it Italian
ja Japanese
jw Javanese
kn Kannada
kk Kazakh
km Khmer
ko Korean
ku Kurdish (Kurmanji)
ky Kyrgyz
lo Lao
la Latin
lv Latvian
lt Lithuanian
lb Luxembourgish
mk Macedonian
mg Malagasy
ms Malay
ml Malayalam
mt Maltese
mi Maori
mr Marathi
mn Mongolian
my Myanmar (Burmese)
ne Nepali
no Norwegian
ps Pashto
fa Persian
pl Polish
pt Portuguese
pa Punjabi
ro Romanian Download
ru Russian
sm Samoan
gd Scots Gaelic
sr Serbian
st Sesotho
sn Shona
sd Sindhi
si Sinhala
sk Slovak
sl Slovenian
so Somali
es Spanish
su Sundanese
sw Swahili
sv Swedish
tg Tajik
ta Tamil
te Telugu
th Thai
tr Turkish
uk Ukrainian
ur Urdu
uz Uzbek
vi Vietnamese
cy Welsh
xh Xhosa
yi Yiddish
yo Yoruba
zu Zulu
or Odia (Oriya)
rw Kinyarwanda
tk Turkmen
tt Tatar
ug Uyghur
Would you like to inspect the original subtitles? These are the user uploaded subtitles that are being translated: 1 00:00:28,060 --> 00:00:33,320 KA�NJENI�KI BATALJON 2 00:02:28,980 --> 00:02:31,510 �ESTA EPIZODA 3 00:02:32,710 --> 00:02:38,590 Polako, polako. Hajde sad! Idi, idi! 4 00:02:42,530 --> 00:02:46,490 - Otkuda krava, vojni�e? - Lutala mo�varom. 5 00:02:46,660 --> 00:02:49,750 Pomislih, strada�e �ivin�e. 6 00:03:06,470 --> 00:03:09,220 Zdrava bila, doma�ice! 7 00:03:09,800 --> 00:03:13,420 - Antip Petrovi� Glimov. - Katarna. 8 00:03:13,610 --> 00:03:19,980 - Na�ao sam kravicu u �umi. Ho�e� li je? - Nemam hrane. A i �tala je dotrajala. 9 00:03:20,490 --> 00:03:23,190 To mo�e da se popravi. 10 00:03:23,430 --> 00:03:29,020 - U�ite unutra, za�to stojite? - Da smestimo prvo �ivin�e. 11 00:03:36,270 --> 00:03:37,990 Do�ite. 12 00:04:20,020 --> 00:04:23,560 Jedi, jedi, brav�e rogato. 13 00:04:24,220 --> 00:04:26,940 Vi�e �e� mleka da da�. 14 00:04:27,750 --> 00:04:31,990 Desetog jula mu� mi je oti�ao na front, 15 00:04:33,190 --> 00:04:37,410 21. septembra sam dobila telegram da je poginuo. 16 00:04:38,710 --> 00:04:41,580 Novembra su do�li Nemci. 17 00:04:43,180 --> 00:04:47,860 Nikolku, moga sina, su prvog dana obesili. 18 00:04:51,090 --> 00:04:53,820 Zbog �ega su ga obesili? 19 00:04:55,390 --> 00:05:03,230 Kada su se na�i povla�ili, mnogo je oru�ja ba�eno. A budalica moja uzeo jednu pu�ku. 20 00:05:05,290 --> 00:05:07,920 Sakrio je u senik. 21 00:05:08,260 --> 00:05:12,690 Nemci su tra�ili sakriveno oru�je i odmah su je na�li. 22 00:05:14,160 --> 00:05:17,050 Mo�da je i ne bi na�li. 23 00:05:18,420 --> 00:05:21,270 Fe�ka Prahin im je rekao. 24 00:05:21,720 --> 00:05:25,680 Prijavio se u policiju, antihrist prokleti. 25 00:05:27,050 --> 00:05:29,240 Prozlio se. 26 00:05:29,640 --> 00:05:31,660 Je li �iv? 27 00:05:32,140 --> 00:05:35,740 - Ko? - Taj Fe�ka Prahin. 28 00:05:36,210 --> 00:05:41,030 Bog zna. Kada su Nemci oti�li i on je oti�ao sa njima. 29 00:05:42,910 --> 00:05:47,220 Zajedno sa jo� desetoricom koji su slu�ili kao policajci. 30 00:05:47,640 --> 00:05:50,270 Dobro, Katarina... 31 00:05:50,550 --> 00:05:55,960 Hajde da popijemo, za sve na�e nesre�e i jade. 32 00:05:57,910 --> 00:06:02,870 - Na du�e vreme su te pustili na odmor? - Kombat je rekao, odmori se jedan dan. 33 00:06:03,150 --> 00:06:05,880 Za dalje �emo videti. 34 00:06:27,110 --> 00:06:30,270 Sigurno si se u�eleo rodnog doma? 35 00:06:31,660 --> 00:06:35,970 Nikada nisam imao rodni dom. Takav mi je posao. 36 00:06:36,260 --> 00:06:40,830 Kako to? Vidim da si �ovek doma�in. 37 00:06:41,530 --> 00:06:46,450 - �eni tvojoj prosto zavidim. - Ni �enu nikada nisam imao. 38 00:06:47,500 --> 00:06:50,200 Zato �to si �enskaro�? 39 00:06:50,580 --> 00:06:54,070 Mogu�e je. Ho�e� li da me izbaci�? 40 00:06:54,240 --> 00:06:57,040 I ti mene mo�e� da izbaci�. 41 00:06:58,460 --> 00:07:01,160 Nisi izbacila Nemce? 42 00:07:07,920 --> 00:07:09,670 Nisam. 43 00:07:13,330 --> 00:07:16,060 Mnogo ih je dolazilo? 44 00:07:21,080 --> 00:07:22,750 Jedan. 45 00:07:23,030 --> 00:07:27,540 �ika Kurt. Donosio mi je �okoladu i salamu. 46 00:07:27,750 --> 00:07:31,570 Da. Dolazio je, Na�u�ka. 47 00:07:32,420 --> 00:07:35,590 - Ho�e� da jede�? - Ne�u. 48 00:07:41,400 --> 00:07:45,910 Nemoj sebe da mu�i�. Mi smo krivi. 49 00:07:47,370 --> 00:07:49,430 Za�to vi? 50 00:07:52,910 --> 00:07:56,070 Zato �to smo pustili Nemce dovde. 51 00:07:57,090 --> 00:07:59,540 Jaki vojnici! 52 00:08:50,230 --> 00:08:52,170 Uz zid. 53 00:08:57,420 --> 00:08:59,370 Uz zid! 54 00:09:22,480 --> 00:09:25,370 Zdravi bili, pravoslavci. 55 00:09:27,760 --> 00:09:30,640 I vi, gra�ani muslimani. 56 00:09:32,650 --> 00:09:35,540 I vi, gra�ani Jevreji. 57 00:09:36,640 --> 00:09:41,000 Zovem se Antipka Glimov. Nadimak mi je Kulak. 58 00:09:44,510 --> 00:09:46,810 Ja sam lopov. 59 00:09:47,950 --> 00:09:50,670 Ja sam lopov, Katarina. 60 00:09:52,580 --> 00:09:55,830 Kako lopov? Kakav lopov? 61 00:09:56,840 --> 00:09:59,290 Okoreli lopov. 62 00:10:00,270 --> 00:10:03,450 Ceo �ivot sam proveo na robiji. 63 00:10:04,020 --> 00:10:07,090 Na slobodi sam bio par godina. 64 00:10:10,470 --> 00:10:12,720 Gospode, pomiluj! 65 00:10:14,140 --> 00:10:17,700 Mili, kako se to desilo? 66 00:10:19,880 --> 00:10:22,560 Tako, upleo sam se. 67 00:10:22,870 --> 00:10:25,470 Kao pile u ku�inu. 68 00:10:43,650 --> 00:10:47,890 Ako ostanem �iv, �eli� li da se vratim kod tebe? 69 00:10:48,340 --> 00:10:51,070 Ne �uri da odgovori�. 70 00:10:51,680 --> 00:10:55,610 Razmisli, Katarina. Ima vremena do jutra. 71 00:10:58,220 --> 00:11:02,800 �ta �u ja tebi, Antipu�ka? I jo� sa malim detetom? 72 00:11:04,240 --> 00:11:07,080 Ti si navikao da �ivi� sam. 73 00:11:07,280 --> 00:11:13,050 A sada si i vojnik. Mo�da �e� pre�iveti, a mo�da i ne�e�. To samo Gospod zna. 74 00:11:14,730 --> 00:11:17,770 Lepo je biti sam kada si mlad. 75 00:11:18,290 --> 00:11:21,140 Ali kada nai�u godine... 76 00:11:22,110 --> 00:11:26,050 Po�ne� da razmi�lja� o ku�i i porodici. 77 00:11:27,660 --> 00:11:32,110 - Ne razmi�lja� o tome da mo�e� poginuti? - Eh, Katarina... 78 00:11:33,590 --> 00:11:39,580 Koliko sam puta molio Boga da umrem? Ni broja se ne zna. A jo� uvek sam �iv. 79 00:11:42,440 --> 00:11:45,060 Neka ne �uje zlo! 80 00:11:47,370 --> 00:11:48,990 Ne... 81 00:11:50,240 --> 00:11:54,970 Gospod mi je o�igledno odredio da se mu�im na zemlji. 82 00:11:55,480 --> 00:11:58,270 Da se zaglibim do gu�e. 83 00:11:59,130 --> 00:12:01,960 Mada ne znam gde �u vi�e? 84 00:12:03,580 --> 00:12:06,360 Ovo je to vra�je uzvi�enje. 85 00:12:06,580 --> 00:12:10,850 U podno�ju su dva izgorela tenka, onda sledi uspon. 86 00:12:11,130 --> 00:12:15,260 Dobro je utvr�eno, ali ta�no koliko, ne znamo. 87 00:12:15,470 --> 00:12:20,110 - Komanda insistira da napad otpo�nemo ba� tu. - Izvi�anje borbom? 88 00:12:20,370 --> 00:12:26,260 - Izgubi�emo ljude. - Po�aljite ka�njenike. - Strada�e ceo bataljon. 89 00:12:26,680 --> 00:12:33,910 - Onda da po�aljemo bataljon iz puka Biljanova? - Ne, on nam treba za ne�to drugo. 90 00:12:35,960 --> 00:12:41,380 Neka tako bude. �trafbat Tverdohlebova. 91 00:13:02,110 --> 00:13:06,820 Za�to stalno bulji� u isto mesto? �ega tamo mo�e biti? 92 00:13:08,350 --> 00:13:13,200 Komanda je naredila da zauzmemo to mesto. I da tu napravimo osmara�ku ta�ku. 93 00:13:13,460 --> 00:13:19,080 - Za�to, �ta fali ovoj? - Da se izravna odbrambena linija. - Zbog �ega da se ravna? 94 00:13:19,510 --> 00:13:24,080 - Tamo je sigurno �vapski osmatra�. - A treba da bude na�. 95 00:13:24,800 --> 00:13:28,510 - Kre�emo za dva sata. - Primeti�e nas. 96 00:13:28,770 --> 00:13:34,010 Razvali�e nam zadnjice. Tamo vatrenih ta�aka ima kao pe�uraka. 97 00:13:34,310 --> 00:13:37,240 Ili ne�ega za jelo, ili �naps. 98 00:13:38,180 --> 00:13:40,590 Ili golih �ena. 99 00:13:40,860 --> 00:13:45,970 Spremite se. Za dva sata kre�emo tamo. Po �naps i gole �ene. 100 00:13:52,710 --> 00:13:58,070 - Pobi�e momke ni zbog �ega. - Posla�emo druge. Navikli smo. 101 00:14:14,940 --> 00:14:20,010 - U tenkovima ima Friceva. Zar nismo znali? - Da, nismo znali! Za�to stoji� tu? 102 00:14:20,270 --> 00:14:24,860 - Podigni �etu, probij im polo�aj. - Ne mogu ljudi Brodjanskog? 103 00:14:25,120 --> 00:14:29,910 - �ta su oni gori od tvojih? - Izginu�e pre vremena. - Na izvr�enje! 104 00:14:30,160 --> 00:14:35,060 Za 15 minuta da ste na polaznom polo�aju. U napad po mom signalu. Idi! 105 00:14:53,470 --> 00:14:57,920 Za�to nam nisu rekli da u tenkovima ima mitraljeza? 106 00:14:59,330 --> 00:15:03,870 Izvi�anje borbom izmislili. �to komandanti ne izvi�aju! 107 00:15:36,130 --> 00:15:39,250 Ne dobacih! 108 00:15:45,170 --> 00:15:51,450 Puzite, momci, samo puzite! Ima mnogo mrtvih, zaklanjajte se iza njih. 109 00:15:51,870 --> 00:15:54,840 Ko krene nazad, ubi�u ga! 110 00:15:55,290 --> 00:15:57,890 Hajde, �ivlje malo! 111 00:16:08,470 --> 00:16:15,010 - Pogre�io si pravac, Oglobline, puzi tamo. - Ne mogu vi�e! - Prisili sebe da mo�e�. 112 00:16:15,930 --> 00:16:20,670 - Ne mogu. Bolje me ubij ovde. - Rekao sam, napred! Nazad ne mo�e. 113 00:16:21,330 --> 00:16:25,710 Koliko �e puta da nas �alju u sigurnu smrt, kao stoku? 114 00:16:48,170 --> 00:16:53,160 �udiline, ne teraj me na greh. Hajde napred. 115 00:17:00,490 --> 00:17:04,440 - Povedi svoje. - Voleo bih da znam, za�to? 116 00:17:04,660 --> 00:17:10,140 - Da zauzmemo prednju liniju. Takvo je nare�enje! - Vasilij Stepanovi�, nismo deca. 117 00:17:10,370 --> 00:17:15,170 - Bataljon ne mo�e da je zauzme. - Ne pravi se Suvorov! Na izvr�enje! 118 00:17:21,790 --> 00:17:26,540 - �ta da radimo, Petrovi�? - Napred, kako je i nare�eno. 119 00:17:26,750 --> 00:17:32,430 - �ta je nare�eno? - Da idemo napred! - Sa kim? Okolo su samo le�evi. 120 00:17:32,630 --> 00:17:36,270 Napred, da ne napravim le� i od tebe! 121 00:17:37,160 --> 00:17:40,890 Vasilije Stepanovi�u, prvi je na vezi. 122 00:17:51,600 --> 00:17:55,340 - Sedmi ovde! - Kakvo je stanje, kombat? 123 00:17:55,610 --> 00:17:59,440 Nema vi�e bataljona, gra�anine generale. 124 00:18:00,480 --> 00:18:04,800 Izdaj nare�enje za povla�enje. Operacija je zavr�ena. 125 00:18:12,290 --> 00:18:17,340 - Je li neko video Vitju Kobilka? - Ja sam video. Stradao od mine. 126 00:18:17,670 --> 00:18:20,010 I ja sam video. 127 00:18:25,390 --> 00:18:29,720 - Fomi�ov? - Zajedno sa Kobilkom. Ista mina. 128 00:18:38,730 --> 00:18:41,400 Kobilko, Fomi�ov... 129 00:18:42,290 --> 00:18:44,890 Lapikov, Dubinjin... 130 00:18:45,190 --> 00:18:47,850 Svi istovremeno. 131 00:18:49,620 --> 00:18:54,740 Spasili su mi �ivot. Izvukli su me iz obru�a. 132 00:18:57,910 --> 00:19:00,740 Je li video neko Ogloblina? 133 00:19:01,330 --> 00:19:04,850 - Iz �ete Glimova? - Da, da. 134 00:19:06,240 --> 00:19:10,420 Ja sam video. Poginuo je smr�u hrabrih. 135 00:19:14,260 --> 00:19:17,100 Govorim li istinu, �udilin? 136 00:19:19,340 --> 00:19:24,940 �eleo bih da znam, ubismo li makar jednog Nemca, ili su samo oni nas. 137 00:19:26,230 --> 00:19:29,980 Pitanje Va�e, gospodine, je veoma glupo. 138 00:19:30,210 --> 00:19:33,110 Kakav napad, takvo i pitanje. 139 00:19:33,440 --> 00:19:38,960 Postoji strategija, a postoji i taktika. Ovo je bila takti�ka operacija. 140 00:19:39,180 --> 00:19:44,540 A to �to je izginuo ceo bataljon, stvar je sasvim deseta! Kao �to ka�e drug Staljin: 141 00:19:44,820 --> 00:19:50,970 Smrt jednog �oveka je tragedija. A smrt hiljadu, statistika. 142 00:19:51,680 --> 00:19:55,410 - Ispada da si ti, ko? - Kako ko, �ovek. 143 00:19:55,900 --> 00:19:58,740 Ne, ne, bratac, nisi �ovek. 144 00:19:59,340 --> 00:20:01,960 Ti si statistika. 145 00:20:02,161 --> 00:20:03,861 Petrovi�... 146 00:20:04,560 --> 00:20:07,400 Za�to ono sa Ogloblinom? 147 00:20:08,030 --> 00:20:10,840 - Nisi shvatio? - Ne. 148 00:20:14,120 --> 00:20:19,440 - Jesi li �uo da je kazneni odred po�tedeo nekoga ko pobegne sa bojnog polja? - Ne. 149 00:20:19,760 --> 00:20:21,810 Eto zato. 150 00:20:22,090 --> 00:20:26,920 Da ga nisam ja ubio, uradili bi to NKVD-ovci. 151 00:20:27,380 --> 00:20:30,760 - Kao izdajnika, zar ne? - Da. 152 00:20:31,190 --> 00:20:38,010 Ovako je hrabro poginuo. Njegova porodica �e dobijati sledovanje, ne�e umreti od gladi. 153 00:20:38,270 --> 00:20:43,500 Njegovoj deci niko ne�e da govori kako im je otac izdajnik otad�bine. Razume�? 154 00:20:44,500 --> 00:20:46,310 Razumem. 155 00:20:46,900 --> 00:20:49,190 Idi onda. 156 00:20:57,300 --> 00:21:00,040 Kako si velikodu�na. 157 00:21:02,760 --> 00:21:05,190 Lepotice moja! 158 00:21:15,230 --> 00:21:18,660 - Kuda Vi, mlada damo? - Tamo. 159 00:21:19,330 --> 00:21:23,790 - Gde, tamo? - Pa, tamo. - Tamo je prednja linija, ludo! 160 00:21:24,000 --> 00:21:26,710 Zabranjeno za civile. 161 00:21:27,100 --> 00:21:35,490 - Naro�ito �enskog pola, i jo� sa detetom. - Nosim poklon komandiru. - Kakvom komandiru? 162 00:21:36,460 --> 00:21:41,490 - Zove se Glimov. Komandir �ete. - Kakav poklon, poka�i! 163 00:21:41,820 --> 00:21:47,830 - Mleko. - Mleko? Daj da gucnem malo. - Gucnu�e�. Ali od lude krave! 164 00:21:48,390 --> 00:21:52,100 - Stoj, puca�u! - Nemoj da proma�i�! 165 00:22:16,550 --> 00:22:19,330 Bra�o, je li Glimov tu? 166 00:22:20,840 --> 00:22:25,410 - Dru�e glavnokomanduju�i �ete! - Da nisi na�ao rakiju negde? 167 00:22:26,260 --> 00:22:30,650 Tra�i Vas �ena, dru�e glavnokomanduju�i. Sa devoj�icom. 168 00:22:32,780 --> 00:22:35,730 �ta to blebe�e�, tupavko? 169 00:22:40,720 --> 00:22:45,960 Ko pomoli nju�ku iz bunkera, osta�e potpuno bez zuba! 170 00:22:59,840 --> 00:23:01,710 Katarina... 171 00:23:02,920 --> 00:23:07,270 - Za�to, Katarina? - Donela sam mleko, Antipe Petrovi�u. 172 00:23:07,940 --> 00:23:10,370 Od Va�e krave. 173 00:23:12,050 --> 00:23:14,120 Lude li �ene! 174 00:23:15,370 --> 00:23:18,390 - Kako si u�la? - Lako. 175 00:23:18,800 --> 00:23:22,790 Jedan vojnik se bunio, ali sam ga otka�ila. 176 00:23:23,600 --> 00:23:27,520 Popijte mleko, Antipe Petrovi�u. Sve�e je. 177 00:24:28,230 --> 00:24:31,110 Neka ga devoj�ica popije. 178 00:24:40,130 --> 00:24:45,490 Daj ga Nade�di, neka popije, vidi je kako je slaba�na! 179 00:24:46,280 --> 00:24:51,480 Ima i za nju. Nemojte da me uvredite, Antipe Petrovi�u. 180 00:24:51,920 --> 00:24:54,610 Vama sam ga donela. 181 00:24:55,920 --> 00:24:58,750 Po�elela sam da Vas vidim. 182 00:24:59,350 --> 00:25:03,070 To je poklon za Vas, od mene i Nade. 183 00:25:04,960 --> 00:25:07,820 Mnogo ste nam se dopali. 184 00:25:10,810 --> 00:25:13,880 I ti se meni svi�a�, Katarina. 185 00:25:53,540 --> 00:25:57,620 - Samo malo, na dno. - Svejedno, ne�e sti�i. 186 00:25:57,810 --> 00:26:02,200 Samo malo, da probam. Od detinjstva nisam pio sve�e. 187 00:26:05,830 --> 00:26:10,510 Senjikove, bezobrazni�e! Ve� si pio, �ta �e� opet u redu? 188 00:26:10,860 --> 00:26:16,020 Znam, ali mnogo mi se svi�a. Ja sam iz grada, nikada nisam pio sve�e mleko. 189 00:26:41,540 --> 00:26:44,480 Pijte, pijte... 190 00:26:50,720 --> 00:26:55,800 - Zvali ste me gra�anine general-majore. - Sedi, Vasilije Stepanovi�u. 191 00:26:56,020 --> 00:27:01,910 - Na� na�elnik obave�tajne slu�be slavi danas ro�endan. - �estitam. 192 00:27:03,980 --> 00:27:08,890 - Aljohine! Jo� jedan pribor i �a�u. - Razumem! 193 00:27:09,610 --> 00:27:13,660 Jesi li prebrojao gubitke? Koliko je ostalo? 194 00:27:15,370 --> 00:27:19,160 Deset procenata li�nog sastava bataljona. 195 00:27:19,360 --> 00:27:21,860 129 poginulih, 196 00:27:22,890 --> 00:27:27,780 92 ranjena. Ovde je spisak. - To je za mene. 197 00:27:28,350 --> 00:27:32,820 Drugovi, ro�endan mi je. Podignite �a�e! 198 00:27:33,680 --> 00:27:39,040 Sa�ekaj, ima vremena za proslavu. �ta te mu�i, Vasilije Stepanovi�u? 199 00:27:41,950 --> 00:27:44,150 - �ta je ovo? - Raport. 200 00:27:44,620 --> 00:27:49,490 - Molim da budem smenjen sa mesta komandanta bataljona. - I to je za mene. 201 00:27:52,480 --> 00:27:55,060 Ne glupiraj se! 202 00:27:55,650 --> 00:28:01,390 Mislio sam da si napisao zahtev da ti se vrati �in majora i dodeli orden. 203 00:28:01,770 --> 00:28:06,710 - A ti kao... uvre�ena gospo�ica! - Nisam gospo�ica. 204 00:28:06,960 --> 00:28:11,220 Ne �elim da �aljem ljude u besmislenu pogibiju. 205 00:28:11,420 --> 00:28:15,720 Eto. A ti bi mu, dru�e generale, vratio �in i epolete! 206 00:28:15,930 --> 00:28:21,260 - Nagove�tava se novi politi�ki proces. - Dosta! Znamo da si majstor za procese. 207 00:28:21,520 --> 00:28:23,290 Odli�an. 208 00:28:24,310 --> 00:28:30,110 Uzmi to. Ili �e on da uzme. Onda te ponovo �eka sud. 209 00:28:30,650 --> 00:28:34,550 - Po pravilu slu�be, du�an sam... - Stani. 210 00:28:34,760 --> 00:28:38,810 Uzmi to, Vasilije Stepanovi�u. Ja te molim. 211 00:28:39,890 --> 00:28:42,450 Mnogo te molim. 212 00:28:46,200 --> 00:28:49,030 Dopustite da se udaljim. 213 00:28:49,720 --> 00:28:52,540 Idi, Vasilije Stepanovi�u. 214 00:29:01,710 --> 00:29:06,430 - Pre�ivljava �ovek. - Da ide� ti... zna� gde! 215 00:29:06,760 --> 00:29:11,050 Makarenko! On pre�ivljava. A mi smo bezose�ajni! 216 00:29:12,090 --> 00:29:17,440 Kod Staljingrada sam izgubio ceo puk. Trebao sam, zna�i, da se ubijem? 217 00:29:18,230 --> 00:29:22,040 Rat je, majku mu, nije tu�a pesnicama. 218 00:29:22,260 --> 00:29:27,080 Za to ka�njenici i slu�e, da se prvo oni �rtvuju. 219 00:29:28,510 --> 00:29:33,360 - Ne�emo valjda da ih mazimo? - Kriminalna i politi�ka �ubrad. 220 00:29:33,620 --> 00:29:36,220 Kakve to ima veze? 221 00:29:36,450 --> 00:29:40,420 I drug Rokosovski je, tako�e, bio uhap�en. 222 00:29:41,220 --> 00:29:46,070 Koliko je komandanata divizija i korpusa bilo uhap�eno i pu�teno. Pa �ta? 223 00:29:46,330 --> 00:29:49,880 - Sada ratuju herojski. - Ne mo�e tako, pukovni�e. 224 00:29:50,650 --> 00:29:53,670 Ne diraj druga Rokosovskog. 225 00:29:54,180 --> 00:29:59,960 Ni druge komandire verne partiji. Ja ti o sme�u govorim! 226 00:30:01,000 --> 00:30:04,700 Dovde sam ga se nagledao! 227 00:30:05,080 --> 00:30:09,300 - Svaki dan i��a�kam neku gadost. - Dosta vi�e! 228 00:30:09,580 --> 00:30:14,080 - Mnogo gadosti imamo u diviziji? - Dovoljno, dru�e generale. 229 00:30:14,430 --> 00:30:19,170 Ovako stoje stvari, majore. Ti si na�elnik specijalnog odeljenja, 230 00:30:19,410 --> 00:30:24,840 ali ne dozvoljavam da vre�a� gardijsku diviziju! - Izvinjavam se, Ilja Grigorjevi�. 231 00:30:27,100 --> 00:30:29,370 Izletelo mi. 232 00:30:31,270 --> 00:30:34,410 Jednostavno, ovaj Tverdohlebov... 233 00:30:35,100 --> 00:30:41,030 - Stoji mi kao kost u grlu! - Zbog �ega? - Neprijatelj je, ali ne mogu da doka�em. 234 00:30:42,290 --> 00:30:45,170 Da otkrijem i ja karte. 235 00:30:46,330 --> 00:30:50,120 Svakog kombata svoje divizije bih smenio, 236 00:30:50,380 --> 00:30:54,570 a na njegovo mesto bih postavio Tverdohlebova. 237 00:30:55,010 --> 00:30:59,860 I tako je o�aravaju�a, U jedinstvenoj svojoj lepoti, 238 00:31:00,830 --> 00:31:06,040 I danas u zvuku harmonike, Nad zemunicom mi se javlja� ti. 239 00:31:07,110 --> 00:31:11,610 A izme�u bojeva krvavih, Na odmorima, du�a mi peva, 240 00:31:12,090 --> 00:31:16,850 Dok harmonika svira �ta stigne, A preplanula je ruka vodi. 241 00:31:17,020 --> 00:31:22,000 - Dovoljno je. - Ne svi�a ti se? - Ne znam. Lepo je. 242 00:31:24,250 --> 00:31:27,020 Ali u ratu nije tako. 243 00:31:27,920 --> 00:31:32,500 - Za�to je ruka preplanula? - To je poezija, kako ne shvata�? 244 00:31:32,780 --> 00:31:36,000 Poezija... Shvatam. 245 00:31:37,140 --> 00:31:40,010 A preplanula je ruka vodi. 246 00:31:55,070 --> 00:31:59,650 - I zavoji se, tako�e, peru? - Nema ih dovoljno, zato se peru. 247 00:31:59,850 --> 00:32:03,510 Onda se peglaju, pa uvijaju u rolnu. 248 00:32:03,830 --> 00:32:07,610 Kada po�ne nastupanje, uvek nedostaju. 249 00:32:08,030 --> 00:32:12,280 - A ti ka�e�: Preplanula ruka... - Pesnik tako ka�e. 250 00:32:12,470 --> 00:32:16,760 Trabunja tvoj pesnik. Nikada nije ni video rat. 251 00:32:16,870 --> 00:32:18,590 Savka... 252 00:32:19,460 --> 00:32:23,850 Mo�da si ti to ispevao? Sramota te je pa izmi�lja� pesnika? 253 00:32:24,120 --> 00:32:26,980 �ta ti je? Ja to ne umem. 254 00:32:27,140 --> 00:32:31,810 Fe�ka, skoro nova oficirska jakna. Tvoja veli�ina. 255 00:32:32,150 --> 00:32:36,400 Aha, ja je uzmem, a vlasnik ozdravi i do�e po nju. 256 00:32:36,660 --> 00:32:42,810 - Ne�e da do�e. Ima dve rupe ta�no tamo gde je srce. - Daj da vidim. 257 00:32:48,220 --> 00:32:51,060 Taman mi je. Uze�u je. 258 00:32:51,450 --> 00:32:55,790 Fe�ka, majku li ti tvoju, donesi drva, pe� se gasi! 259 00:32:57,200 --> 00:33:03,430 A �ta ti gleda�? Daj ode�u. Ne mo�emo da operemo koliko treba. 260 00:33:04,220 --> 00:33:07,910 Eto to je rat. A ti: Preplanula ruka! 261 00:33:08,680 --> 00:33:10,980 Dobro, dosta. 262 00:33:11,270 --> 00:33:13,620 Kada izlazi�? 263 00:33:14,560 --> 00:33:17,290 Rekli su za dan-dva. 264 00:33:18,530 --> 00:33:21,210 Nazad u �trafbat? 265 00:33:23,410 --> 00:33:25,390 Ne znam. 266 00:33:28,940 --> 00:33:32,120 - Cukerman? - Tako je, dru�e majore. 267 00:33:33,220 --> 00:33:37,560 Mlad, pismen, srednje obrazovanje, upisan na univerzitet. 268 00:33:37,800 --> 00:33:41,410 - Koji be�e fakultet? - Geolo�ki. 269 00:33:41,680 --> 00:33:44,560 Prijavio se u dobrovoljce... 270 00:33:46,530 --> 00:33:49,680 �ta da radim sa tobom, Cukermane? 271 00:33:50,450 --> 00:33:55,000 - Kako, �ta da radite? - Vrati�e� se u ka�njeni�ku �etu. 272 00:33:56,500 --> 00:34:00,810 - Ranjavanje, zna�i, nije uzeto u obzir? - Uzeto je. 273 00:34:01,080 --> 00:34:05,530 Kratko vreme si bio u �trafbatu, a tvoj prestup je ozbiljan. 274 00:34:05,860 --> 00:34:10,120 - Pretukao si �oveka skoro do smrti! - Antisemitu! 275 00:34:10,570 --> 00:34:16,400 Razume se. U redu, ide� u kadrovsko, tamo �e odlu�iti. 276 00:34:19,020 --> 00:34:23,540 - �elim kod svojih. - Gde, kod svojih? - U svoju ka�njeni�ku �etu. 277 00:34:24,990 --> 00:34:30,310 Kapetane, da �asti�. Stigla su dokumenta, vra�en ti je �in. 278 00:34:30,540 --> 00:34:37,570 - Zahvaljujem, dru�e majore. �astim obavezno. - Drugi put povedi ra�una. Misli �ta govori�! 279 00:34:37,850 --> 00:34:42,320 - Izvinite, nisam razumeo? - Misli �ta trabunja�! 280 00:34:43,430 --> 00:34:47,640 Dogodilo se, dru�e majore. Ne�e se ponoviti. 281 00:35:15,330 --> 00:35:19,210 - Gde te �alju? - Nazad u �trafbat. 282 00:35:27,630 --> 00:35:30,160 Imate sastanak? 283 00:35:30,610 --> 00:35:34,490 Lepo ste mesto izabrali. Daj mi stvari! 284 00:35:39,100 --> 00:35:43,120 - I tebe otpu�taju? Gde? - Nazad u �trafbat. 285 00:35:45,460 --> 00:35:49,280 A tebi su, kako vidim, vratili epolete. 286 00:35:49,480 --> 00:35:53,930 Dobro vidi�, Cukerman. Meni je svejedno gde �u da ratujem. 287 00:35:54,190 --> 00:35:57,450 - Svuda se gine. - Idem. 288 00:35:57,700 --> 00:36:01,960 Tako se ne odgovara kapetanu. Odgovaraj po propisu! 289 00:36:02,170 --> 00:36:06,710 - Sramota je da se tako �alite! - Ho�e� da ti opet razbijem nos? 290 00:36:06,980 --> 00:36:11,540 - Pravi� se va�an? Vrati�u ti. - Posla�u izve�taj Va�oj komandi 291 00:36:11,700 --> 00:36:16,270 o tome kako ste se pona�ali u bolnici. - Sre�an si ti, Cukermane, 292 00:36:16,440 --> 00:36:21,340 kada se ovakva lepotica zauzima za tebe. Idi sad, i ne izlazi mi vi�e pred o�i. 293 00:36:21,520 --> 00:36:27,170 - I Vi se, gra�anine kapetane, potrudite da ka�njeniku ne do�ete na o�i. - Idemo, dosta! 294 00:36:45,060 --> 00:36:49,870 Savu�ka, mili moj, odmah si mi se dopao. 295 00:36:50,290 --> 00:36:54,600 I ti meni. �im sam te video, sve sam stihove zaboravio. 296 00:36:54,980 --> 00:36:57,520 Zagrli me jako. 297 00:37:01,370 --> 00:37:06,170 - Mo�da se nikada vi�e ne�emo videti. - Za�to? Obavezno �emo se videti. 298 00:37:07,150 --> 00:37:09,940 Ve� sam godinu ipo u bolnici. 299 00:37:10,220 --> 00:37:14,250 Imala sam jednog momka. Vi�e ga nisam videla. 300 00:37:18,800 --> 00:37:24,520 Svetla, ti si? - Ja. - Sa kim si, lepotanom? - Da. 301 00:37:24,740 --> 00:37:26,620 Nastavite. 302 00:37:28,140 --> 00:37:30,940 Ne zaklju�avajte, vra�am se. 303 00:37:46,750 --> 00:37:51,810 - �ta si bio po �inu? - Major. �ilkin, Sergej Viktorovi�. 304 00:37:52,430 --> 00:37:55,260 Da nisi uni�tio bataljon? 305 00:37:55,580 --> 00:37:58,620 Ne, sa bataljonom je sve u redu. 306 00:37:59,910 --> 00:38:02,080 Za�to onda? 307 00:38:02,900 --> 00:38:05,970 Hajde, odgovori. Svi smo na�i. 308 00:38:08,780 --> 00:38:11,270 �enu sam ubio. 309 00:38:13,500 --> 00:38:16,500 U redu, posle �e� mi ispri�ati. 310 00:38:18,790 --> 00:38:22,950 Poginuo nam je komandir �ete. Fjodor Bauhin. 311 00:38:24,610 --> 00:38:28,810 - Preuze�e� njegovu �etu. - Razumem, dru�e kombat! 312 00:38:37,520 --> 00:38:42,310 Opet si ovde! Zbog ranjavanja je trebalo da ti vrate naramenice. 313 00:38:42,680 --> 00:38:47,910 Nisu, dru�e kombat. Smatraju da nije dovoljno. Opet sam raspore�en u �trafbat. 314 00:38:49,530 --> 00:38:52,210 Ba� su �edni krvi. 315 00:38:59,660 --> 00:39:04,050 Morsku pe�adiju jo� nismo imali. Zbog �ega si kod nas? 316 00:39:04,260 --> 00:39:08,410 Pijana posla. Napustio sam polo�aj zbog votke. 317 00:39:08,830 --> 00:39:13,050 NKVD me je uhvatio. Progla�en sam dezerterom. 318 00:39:14,650 --> 00:39:18,260 - Kako se zove�? - Stjepan Buliga. 319 00:39:20,380 --> 00:39:24,740 Ovde se, Stjopa, ne�e� napiti. Sa votkom stojimo lo�e. 320 00:39:25,590 --> 00:39:28,340 Ko tra�i, taj i na�e. 321 00:39:28,630 --> 00:39:33,220 - Ime? - Baljasin,Jurij Grigorjevi�. Biv�i kapetan Crvene armije. 322 00:39:33,480 --> 00:39:39,010 - Zbog kakvih grehova? - Kukavi�luk. - Ne li�i� na kukavicu. 323 00:39:39,510 --> 00:39:43,880 Tri puta sam podizao �etu u napad. �etvrti put sam odbio. 324 00:39:46,150 --> 00:39:50,400 Poznata stvar. Komandova�e� �etom kod nas. 325 00:39:50,670 --> 00:39:52,380 Razumem. 326 00:40:09,560 --> 00:40:14,880 Samo krvlju mo�ete da iskupite svoju krivicu! 327 00:40:17,020 --> 00:40:21,770 Za kukavi�luk �u streljati na licu mesta. 328 00:41:13,640 --> 00:41:18,510 U Ukrajini smo. Do�iveo sam da se vratim nazad u Ukrajinu. 329 00:41:18,850 --> 00:41:23,300 - Ja vidim da ne�to �apu�e�. - Radujem se. - Vidi ti njega! 330 00:41:23,570 --> 00:41:28,060 Drugi dan nismo ni�ta jeli, jedva vu�emo noge, a on se raduje. 331 00:41:28,280 --> 00:41:33,160 �udan si �ovek, Vasilije Stepanovi�u. Nije �udo �to si iz pakla pobegao. 332 00:41:40,880 --> 00:41:44,690 - Zdravo, ka�njenici! - Zdravo, zdravo. 333 00:41:45,520 --> 00:41:50,570 - Kada �e ru�ak, na�elni�e, drugi dan mar�iramo. - Bi�e, bra�o, svega �e biti. 334 00:41:51,490 --> 00:41:53,840 Kombat ovamo! 335 00:41:56,450 --> 00:42:01,080 - Komandant ka�njeni�kog bataljona, Tverdohlebov. - Pri�i, kombat. 336 00:42:04,140 --> 00:42:09,450 - Pogledaj, ovo je grad Mlinov. Vidi�? - Vidim. - Deset vrsta daleko odavde. 337 00:42:09,690 --> 00:42:14,620 Tenkovi su pro�li gone�i Fricove, ali je u gradu ostalo jo� mnogo Nemaca. 338 00:42:14,890 --> 00:42:19,360 I policije, Vlasovaca... Zadatak ti je da pro�e�lja� grad 339 00:42:19,630 --> 00:42:23,880 i da uni�ti� svu tu gamad. Ima� za to tri dana. 340 00:42:24,090 --> 00:42:28,480 U gradu imate i hranu, i pi�e, i �ene. Je li sve jasno? 341 00:42:28,660 --> 00:42:33,370 - Jasno, gra�anine majore. - O toku akcije, referi�i �tabu divizije. 342 00:42:33,580 --> 00:42:40,730 Likov je naredio. Da, zarobljenike predaj SMER�-u. Idu za tobom. Ostaj zdravo, majore! 343 00:42:42,980 --> 00:42:45,440 Kre�i, Petrov. 344 00:42:47,190 --> 00:42:49,910 Gde nas �alju, ljudi? 345 00:42:51,320 --> 00:42:55,430 Po Mlinovu lutaju Fricevi. Idemo da ih lovimo. 346 00:42:55,610 --> 00:43:00,940 Mlinov? Bra�o, to je moj grad, tamo mi je porodica, ku�a. 347 00:43:01,750 --> 00:43:09,530 - Kombat, stvarno idemo u Mlinov? - Da. - �ena mi je tamo, dve �erke, majka. 348 00:43:09,760 --> 00:43:12,470 Uskoro �e� ih videti. 349 00:44:32,440 --> 00:44:35,170 Lepa �e supica da bude. 350 00:45:00,670 --> 00:45:03,040 Predajemo se. 351 00:45:07,300 --> 00:45:10,040 Ne pucajte. 352 00:45:24,840 --> 00:45:29,750 - Za�to to? Rekli su da se predaju. - Stvarno? Nisam �uo. 353 00:45:30,360 --> 00:45:36,360 - I ruke su podigli u vis. - Zaista? Nisam video, o�i mi ne�to... 354 00:45:38,000 --> 00:45:40,860 Srpski titl: tplc 355 00:45:41,861 --> 00:45:46,861 INDEKS SVIH PREVEDENIH RUSKIH FILMOVA I LINKOVE PREVODA, MO�ETE NACI OVDE: 356 00:45:47,862 --> 00:45:52,862 http://rapidserbia.com/viewtopic. php?f=38&t=22083&start=0 357 00:48:03,463 --> 00:48:07,463 KRAJ �ESTE EPIZODE 30379

Can't find what you're looking for?
Get subtitles in any language from opensubtitles.com, and translate them here.